Polisforskning.se 

Verksamhetsförlagd utbildning

Det finns ett behov av att inom ramen för polisutbildning i högre grad väva in verksamhetsförlagd utbildning. Utgångspunkter har varit att polisyrket är ett hantverk och koppling finns till forskningsfältet polisers kunskaper och förmågor. 
Jag har under flera år bedrivit aktionsforskning hur verksamhetsförlagd utbildning skulle kunna läggas upp och provat det i ett tjugotal orter, från riksgränsen i norr till Karlshamn i söder. Aktiviteten påbörjades år 2006 och senaste gången jag genomförde en sådan aktivitet var vintern år 2020.
Som mest har jag haft 196 studenter samtidigt som deltagit i en aktivitet. Som minst 2 studenter. Det vanligaste var att jag själv genomförde verksamhetsförlagd utbildning med cirka 15 studenter åt gången i nära samarbete med den lokala polisen. Nedan en trafikkontroll på kontrollplats längs E20 norr om Söderköping, Östergötland.
Nedan polisstudenter som avrapporterar med anledning av anmälningar som skrivits i samband med att de medverkade vid ordningshållning i Åre centrum, Jämtland.
Nedan polisstudenter som medverkat i Rinkeby, Stockholm i samband med oroligheter.
Genom verksamhetsförlagd utbildning uppstår ett win-win förhållande.
  • Studenterna upplever det som mycket positivt och vid utvärderingar har den verksamhetsförlagda utbildningen framförts vara en av de mest lärorika aktiviteter de haft under sin polisutbildning. Polislärare har vittnat om studenter som medverkat en helg i verksamhetsförlagd utbildning och som tidigare har haft svårt att klara den avslutande övningen på polisutbildningen har fått en fördjupad förståelse för hur den teoretiska kunskapen omsätts i praktiskt handlande.
  • Polisstudenterna gör nytta i verksamheten. Någon/några enstaka poliser kan få förstärkning av en eller två färdigutbildade poliser och ett femtontal studenter (eller fler). Det går att förstärka under perioder då många poliser har ledigt, vid särskilda händelser eller mot ett specifikt brottsproblem.
  • Olika aktörer i lokalsamhället varit mycket positiva och hört av sig i efterhand och efterfrågat mer verksamhetsförlagd utbildning.
  • Varit motiverande för medverkande poliser, dels att det går att kraftsamla på problem/aktiviteter som man annars ofta inte hinner arbeta emot, dels att få arbeta med polisstudenter som är positiva, dels att poliser som medverkar själva känner att de utvecklar sin kunskap genom att de tvingas förklara vad de gör och dels genom att de får en mängd frågor kopplat till lagstöd och regler som de tillsammans med studenter tar reda på (inte sällan har studenterna mer koll på nya lagstöd än poliser som arbetat ett tag).
För att få en mer utförlig beskrivning av denna aktionsforskning se denna presentation (länk ej klar, under framtagning).