Polisforskning.se 

Polisens utredningsverksamhet

Jag har berört polisens utredningsverksamhet i ett flertal rapporter. Att polisen har stora problem med sin utredningsverksamhet är ett återkommande tema (se t.ex. kapitel 7 i denna rapport). Problem som identifierats är exempelvis att:
  • Ärenden som är möjliga att utreda inte utreds
  • Utredning låser sig vid en viss hypotes
  • Det finns brister i förhörsmetodik
  • Förmågan att säkra spår är bristfällig
  • Förmågan att lära sig av misstag är låg
Jag har genomfört aktionsforskningsprojekt där jag lämnat förslag på hur polisens utredningsverksamhet kan utvecklas (se PM). Jag har också belyst och presenterat konkreta åtgärdsförslag för hur utredning av vissa brott kan förbättras (se rapport och demokrati- och hatbrott på nätet). Jag har också pekat på att utvecklingen av polisen utredningsverksamhet hämmas av att kritik från personal undertryckts (se rapport).