Polisforskning.se 

Min forskning

Jag har forskat sedan 1998. I min forskning har jag valt att fokusera på polisens verksamhet, men jag har även genomfört studier i gymnasieskolan kopplat till hur datorer används av lärare och elever (ett exempel på rapport). Jag har också medverkat i ett projekt för att förebygga doping på gym där jag genomfört för- och eftermätningar (vetenskaplig artikel). De studier jag gjort om polisen har inbegripit många olika verksamhetsfält till exempel passhantering, kriminalteknik, utredningsverksamhet, ingripandeverksamhet, polisens trafiksäkerhetsarbete och polisens arbete mot narkotikabrottslighet.
Att jag började forska beror på att jag med erfarenhet som systemutvecklare såg det fanns möjligt att lämna ett bidrag till att utveckla polisen. Det ledde i förlängningen till att jag doktorerade inom ämnesområdet informationssystemutveckling. Inom detta forskningsfält är det vanligt att man som forskare bedriver aktionsforskning. Det betyder att man aktivt medverkar för att utveckla verksamheten i organisationer och noterar vad som händer i utvecklingsprocessen. Dessa data blir sedan föremål för analyser och vetenskapliga texter. Jag har publicerat ett tjugotal texter i vetenskapliga tidskrifter, men mitt fokus har varit att lämna direkta praktiska bidrag till att polisverksamheten ska utvecklas. Det har också gjort att jag medverkat mycket i media (den så kallade tredje uppgiften för universitetsanställda).
Ett annat förhållande som utmärker min forskning är att den är tvärvetenskaplig där jag ofta tillämpar så kallade "mixed methods", vilket betyder att både kvantitativa och kvalitativa metoder används. Jag låter forskningsfrågan styra vilka metoder som kommer i fråga.
Mycket av min forskning har handlat om deltagande observation i rollen som polis. Det har gjort att jag arbetat på en stor mängd orter. Nedanstående bild är från ett antal av de drygt 100 orter från Ystad i söder till Kiruna i norr där den patrull som jag ingått i har utgått ifrån.
Ofta täckte dessa patruller fler orter så skulle alla orter som jag arbetat i markeras med nålar skulle kartan bli helt full.
Min stora vana att bedriva deltagande observation gjord att jag anlitades av Stockholms stad i samband med ett större projekt för att minska doping på gym. Min uppgift var att ägna mig åt deltagande observation på ett stort antal gym för att studera den eventuella effekten av de åtgärder mot doping som gjordes i projektet. Projektet resulterade i en forskningsrapport och en vetenskaplig artikel. Jag har också under ett treårigt forskningsprojekt bedrivit deltagande observation i några gymnasieskolor för att studera hur datorer används av lärare och elever. Jag genomförde även intervjuer och satte mig in i forskning som berörde det forskningsprojektet omfattade. Forskningsprojektet resulterade i flera olika forskningsrapporten som jag skrev tillsammans med andra forskare (ett exempel på rapport).
I och med att jag studerat olika verksamhetsområden har jag fått fördjupa mig i olika forskningsfält. Det har gjort att jag tagit del av av olika forskningstraditioner och blivit pragmatisk på synen på hur forskning kan tillämpas.
Jag har haft personliga möten alla rikspolischefer under den tid som jag varit polis. Hur de har dragit nytta av mig har varierat. Under Björn Eriksson, Sten Heckscher och Bengt Svenson hade jag under vissa perioder uppdrag att utveckla polisens verksamhet som de stödde. Stefan Strömberg och Anders Thornberg är de rikspolischefer som tagit mest avstånd från mig. Att jag så ofta uttalat mig i media har att göra med att det varit det enda sättet att sätta press på ansvariga chefer att agera. När jag varit involverad i projekt där det funnits möjlighet att påverka verksamheten i positiv riktning internt har jag inte yttrat mig i media om detta eftersom det kunde ha en negativ inverkan på utvecklingsprocessen.