Polisforskning.se 

Polisens ledningscentraler

Arbetet på polisens ledningscentraler har varit ett återkommande tema i min forskning. Min lic. avhandling visade att statistiken som låg till grund för en centralisering av ledningscentralerna var missvisande. En del av min doktorsavhandling handlade om följderna av att polisens ledningscentraler centraliserades. År 2017 publicerade jag en forskningsrapport där det framgick att nedläggning av kommunikationscentraler genom åren inte sällan mötts av intern hård kritik och motstånd. Vanliga argument har varit att ”hjärtat i verksamheten” försvinner. Andra förhållanden som lyfts fram har varit att lokal- och personkännedom försämras, samt att den lokala förankringen påverkas i negativ riktning. Denna kritik har efterhand klingat av, vilket från ledningshåll har lett till slutsatser att organisationsförändringarna varit lyckade. Men man har då bl.a. bortsett från faktorn att människor har en mycket god förmåga att anpassa sig till nya förhållanden och att många inte har erfarenhet av annat än den nya ordningen.
Det är ingen tvekan om att tillskapandet av större centraler innebar vissa inkörningsproblem som man efterhand kom till rätta med, och att verksamheten utvecklas efterhand. Men det är ett flertal kvalitativa förhållanden som inte synliggörs när effekten av polisens centraliseringar av ledningsverksamhet presenteras och bedöms. Det har medfört att centrala beslutsfattare både inom och utanför polisen inte uppfattar hur angeläget det är att ta tag i förändringsbehov som identifierats för att kunna förbättra polisens förmåga att:
  • Förebygga och klara upp brott
  • Agera mot lokala problembilder
  • Förhindra olyckor och begränsa skadeutfall
  • Hantera större kriser
  • Använda resurserna på ett effektivt och ändamålsenligt sätt
  • Motivera och skapa engagemang hos sin personal
I rapporten från 2017 förklaras genom ett omfattande antal bilder ovanstående och andra förhållanden. Ett utdrag från rapporten:
En operatör med personkännedom om brottsaktiva individer i ett område kan utifrån ett modus eller signalement få ett uppslag på vem som kan vara inblandad i ett brott. Det kan öka förutsättningarna för att kunna styra patruller på ett sätt som kan öka sannolikheten för att gripa en gärningsman. På samma sätt kan en operatör som har denna kunskap utifrån ett ganska vagt tips på att någon beter sig mystisk med anledning av signalementet förstå att det är angeläget att skicka en polispatrull till platsen. Vissa individers öknamn är välkända bland aktörer som tar kontakt med polisen, men att de inte känner till personens riktiga namn. Det är därför en fördel om operatörer känner till olika personers öknamn.
En operatör med personkännedom om brottsaktiva individer kan utifrån en beskrivning av ett fordon dra slutsatsen att en viss individ är inblandad i ett brott eller är på väg att utföra ett brott. Intervjuer med operatörer pekar på att kännetecken som en trasig lampa, ett klistermärke på ett visst ställe, en skada på fordonet eller att ett fordon låter på ett speciellt sätt kan göra att man kan dra slutsats om vilket fordon det rör sig om utan att ha ett registreringsnummer.
I rapporten (sid 137-148) lämnas förslag på hur polisen skulle kunna organisera sin kommunikationsverksamhet så att de får en mer lokal förankring utan att fördelarna som finns med de större centralerna ska försvinna