Polisforskning.se 

Anmälningar mot poliser

I rapporten ”Anmälningar mot poliser” framgår att en anmälan mot en polis oftast inte leder till att en förundersökning inleds och än mer sällan till att en polis åtalas eller ens delges misstanke om brott. För att förklara detta förhållande presenteras fyra parametrar:
  • En persons egen upplevelse om korrektheten i en polis beteende
  • Huruvida en polis beteende var etiskt försvarbart eller ej
  • Om en polis har agerat på ett juridiskt korrekt sätt eller ej
  • Om en polis agerande resulterade i att en anmälan upprättades eller ej.
Två figurer presenteras:
1/1
Ett juridiskt korrekt, men oetiskt beteende. En polis kan till exempel bemöta någon på ett mycket dåligt sätt utan att det för den delen rör sig om ett juridiskt felbeteende. Det kan också exempelvis handla om att en polis använde våld i en situation där han eller hon visserligen hade rätt att använda våld, men där uppgiften hade kunnat lösas på ett annat sätt.
2/1
Ett ur både juridiskt och etiskt hänseende felaktigt beteende. Beteendet behöver i sig inte vara åtalbart eftersom ett straffbart brott kan vara sv¨årt att styrka. Det kan också vara så att en polis haft ett mycket dåligt bemötande som inte formellt handlar om ett juridiskt åtalbart beteende, men att denne också agerat på ett juridiskt felaktigt sätt men att det inte rört sig om ett så stort fel att det är åtalbart.
1/2
Ett ur juridiskt och etiskt hänseende korrekt beteende
2/2
Ett juridiskt felaktigt, men ur etisk synvinkel försvarbart beteende. Den kan handla om att en polis löst ett problem på ett för alla inblandade parter bra sätt, men åsidosatt vissa regler, till exempel skyldigheten att vidta vissa åtgärder om denne får kännedom om ett brott som hör under allmänt åtal.
A/A
En uppfattning om att en polis agerat olagligt, vilket leder till en anmälan.
B/A
En uppfattning om att en polis betett sig fel, men som inte leder till en anmälan. Det kan bero på att tilliten till polisen och rättssystemet är låg, eller att den drabbade inte tycker att arbetsinsatsen är värd det förväntade utfallet av anmälan, att det inte funnits någon möjlighet/varit svårt att få göra en anmälan, eller att den som önskat göra en anmälan fått tydlig information till exempel av andra poliser att det inte finns skäl att göra en anmälan.
A/B
En anmälan kan upprättas även om de inblandade inte upplever att en polis har handlat på ett felaktigt sätt. Det kan röra sig om rutinanmälningar när en polis har använt sitt tjänstevapen. Det kan också bero på att en anmälare har agg mot vissa poliser eller att denna anser att man hamnar i en bättre dager om det finns en motanmälan mot ett visst ingripande.
B/B
Polisens beteende upplevs som korrekt och anmäls därför inte.
 
Om de två matriserna slås ihop blir det sexton olika alternativ, vilket kan tydliggöra att förhållandena är komplexa. Ett juridiskt felbeteende behöver exempelvis inte leda till att det görs en anmälan och ej heller att personer upplever att ett ingripande var felaktigt. På samma sätt kan anmälningar upprättas eftersom en person upplever att en polis betett sig på ett felaktigt sätt, trots att polisen beteende ur en juridisk aspekt varit klanderfritt.
 Att det är naturligt och inte uppseendeväckande att så pass få polisanmälningar inte leder till åtal är ett tema som återkommit i min forskning. Men också det faktum att det finns enskilda poliser som återkommande beter sig olämpligt, och till och med brottsligt, utan att ansvariga chefer tar tag i detta (se tex. avsnitt 5.4 i rapporten "Sätta hårt mot hårt" och avsnitt 3.4 i rapporten om påskkravallerna).
En annan problematik som tas upp i ett par rapporter är att SU (särskilda utredningar) som är den utredningsavdelning som utreder poliser som misstänkts för att begått brott är placerad inom Polismyndigheten där rikspolischefen har utvecklingssamtal och sätter lönen på chefen för denna avdelning. Det har uppmärksammats att rikspolischefen i flera fall beslutat att inte föra vidare ärenden gällande högre chefer eller väntat med att föra vidare dessa ärenden för en eventuell disciplinpåföljd. Höga chefer inom polisen har också blivit positivt särbehandlade i brottsutredningar där hanteringen av de misstänkta arbetsmiljöbrotten i samband med påskupploppen år 2022 utgör ett exempel på detta (se avsnitt 12.7 i rapporten om påskupploppen)